Skip to main content

Team Shanghai

PTW上海工作室
China
Denver Ren
Duan Miao
Gao Yang
Gu Zhouchen
Hannah He
Kim Wang
Kristian Momme Kristensen
Li Fangzheng
Liu Hao
Ma Langaojie
Michael Ge
Sairally Mohammad Hasnein Raza
Tang Dan
Wang Zhenyi
Wu Zhouyang
Yan Jing
Ye Jiabei
Zhang Haoyang
Zhang Qi
Zhang Yaolin